Privacy Policy
Verkeersschool Frank Schuurman

 

Algemeen

Verkeersschool Frank Schuurman hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verkeersschool Frank Schuurman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Verkeersschool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Verkeersschool Frank Schuurman
Ovenbouwershoek 21
7328 JH Apeldoorn
info@frankschuurman.nl
055-3664363

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van lesovereenkomsten.
 • Deelname aan theoriecursussen, rijlessen, toetsen en examens.
 • Begeleiding tijdens een medisch traject.
 • Het verstrekken van informatie over onze diensten op papier, tijdens telefoongesprek of digitaal.
 • Het uitbrengen van een offerte.
 • Het informeren van leerlingen via nieuwsbrieven.
 • Het kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van exameninstituten zoals het CBR en het IBKI.
 • Het verwerken van onze financiële administratie.
 • Het aangaan van arbeidscontracten en salarisverwerking.
 • Zakelijke Facebookpagina.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer (ook van de ouders voor geval van nood en indien leerling nog geen 18 is), e-mailadres (ook van de ouders als leerling nog geen 18 is en indien zij de factuur betalen), geboortedatum, geslacht.
 • In sommige gevallen vragen wij naar het BSN nummer t.b.v. het aanvragen van theorie- en praktijkexamens of toetsen bij het exameninstituut. Dit wordt alleen gedaan als wij uw gegevens niet kunnen vinden in het systeem van het exameninstituut of als wij twijfelen of we een reservering voor de juiste persoon doen. Het BSN nummer wordt niet in ons systeem genoteerd, maar alleen gebruikt om de juiste gegevens in het systeem van het exameninstituut op te kunnen vragen. Daarna is uw kandidaats-nummer bekend en is het BSN nummer niet meer nodig. Wanneer u uw BSN nummer niet wilt vrijgeven, zullen wij u vragen ons direct te machtigen in het online portaal van het exameninstituut.
 • Indien het nodig is voor de rijinstructie aan of de begeleiding van de leerling zullen wij Informatie vragen over medische achtergrond. Deze gegevens worden tijdens het medische proces op papier bewaard en worden niet digitaal verwerkt.

Voor personele doelstellingen vragen wij naar de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke status.
 • Kopie ID, kopie rijbewijs, kopie WRM (lesbevoegdheid), BSN, bankrekeningnummer.
 • VOG verklaring.

Deze persoonsgegevens worden door Verkeersschool Frank Schuurman opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst of arbeidscontract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken van onze leerling administratie middels een softwareprogramma.
 • Het aanvragen en reserveren van toetsen en examen bij het exameninstituut CBR.
 • Het verstrekken van wettelijk verplichte informatie aan het exameninstituut het IBKI bij het begeleiden van stagiairs in hun opleiding tot rijinstructeur.
 • Het verwerken van onze boekhouding middels een softwareprogramma.
 • Het verwerken van aanmeldingen via de website via bedrijf voor Webdesign.
 • Het overdragen van onbetaalde facturen aan het incassobureau.
 • Het verstrekken van informatie aan de ziekteverzuimverzekering.
 • Het verstrekken van informatie aan de ARBO dienst.
 • Het verstrekken van informatie aan de salarisadministratie / accountant.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (normaal gesproken personen jonger dan 16 jaar, in ons geval personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Verkeersschool Frank Schuurman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Op alle computers, tablets, laptops en telefoons zijn toegangscodes nodig.
 • Computers worden automatisch vergrendeld zodra medewerker zijn/haar werkplek verlaat.
 • Mappen met persoonsgegevens worden in een afgesloten kast bewaard.
 • Tablets en telefoons worden niet onbeheerd achtergelaten.
 • Het netwerk wordt beveiligd door firewalls.
 • Alle systemen worden regelmatig voorzien van een update en er vindt regelmatig
  onderhoud plaats van de systemen
 • Er worden automatisch back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te
  kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens en zijn op de hoogte van onze beveilingsmaatregelen en de
  ervaren van een datalek.
 • Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen.

 


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!